Michele Mostarda
Fondazione Bruno Kessler
Via Sommarive 18
Trento I-38100 Italy